Agnieszka Mierzyńska

Pedagog Specjalny, Terapeuta SI

Tel. 606311543

kwalifikacje


 • Magisterium na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek: pedagogika specjalna,
 • Studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek: Nowoczesne Metody Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży.

       Od 2006 roku pracuję w Centrum Zdrowia Euromed, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią integracji sensorycznej dzieci i młodzieży.

             W 2014 roku rozpoczęłam współpracę z placówką oświatową Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, gdzie prowadzę                 zajęcia na studiach podyplomowych z terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych.

          W latach 2003 - 2006 pracowałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krośnie.

Ukończone kursy

 • Szkolenie "Terapia Małego Dziecka z autyzmem",
 • Szkolenie "Zaparcia nawykowe i moczenie",
 • Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa "Autyzm - łatwo powiedzieć, trudniej żyć", prowadzenie wykładu nt: "Terapia integracji sensorycznej poprawą jakości życia osób z ASD",
 • Kurs Trening Umiejętności Społecznych,
 • Szkolenie "Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno - motorycznym",
 • Konferencja "CAPD bez tajemnic. diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży"
 • Szkolenie "Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu", Fundacja Synapsis,
 • Zajęcia szkoleniowo - warsztatowe "Autyzm a seksualność",
 • Udział w konferencji szkoleniowej "Praktyczne wykorzystanie wiedzy z neurodydaktyki w procesie uczenia się ucznia",
 • Szkolenie "Narzędzie M - CHAT - R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka", Fundacja Synapsis,
 • Szkolenie "Zastosowanie ADOS - 2 w badaniach klinicznych" diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),
 • Warsztaty "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu"
 • Pierwsze w Europie certyfikowane szkolenie z testu przesiewowego STAT TM (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children), diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Basic Training Course "Ocena Globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla" ocena rozwoju wcześniaków i noworodków,
 • Szkolenie specjalistyczne " Podstawy Handle w zaburzeniach neurorozwojowych" II stopień,
 • Szkolenie "Stosowana analiza zachowania w pracy  terapeutycznej z osbami z autyzmem",
 • Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju" Profil Psychoedukacyjny PEP-R,
 • Szkolenie specjalistyczne "Zrozumieć autyzm w ujeciu Handle®" I stopień,
 • Szkolenie "Zachowania trudne u osob z zespołem Aspergera",
 • Kurs "Integracja odruchów wzrokowo - sluchowych wg  dr Swietlany Masgutowej",
 • Kurs specjalistyczny "Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych" uzyskany certyfikat terapeuty funkcji wzrokowych Impuls System,
 • Kurs "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej" cz. II,
 • Kurs "Integracja odruchów dynamicznych i poturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej" cz. I,
 • Kurs  "Terapia Taktylna",
 • Kurs specjalistyczny " Monachijska Funkcjonalna Diadnostyka Rozwojowa w przedziale od 0 do 6 raku życia" uzyskany certyfikat diagnosty,
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Od niemowlęctwa do dojrzałości - więzi - neurologia
  i geny",
 • Szkolenie "Podstawy wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodków i niemowląt"; "Strategie i techniki stymulacji umiejętności jedzenia"; "Terapia oddechowa i wspomaganie leczenia zaburzeń oddychania na oddziałach neonatologicznych",
 • Konferencja szkoleniowa nt. "Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)",
 • Konferencja szkoleniowa nt. "Dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z nadpobudliwoscią psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi",
 • Kurs specjalistyczny wg metody Sally Goddard Blythe terapii odruchów pierwotnych "Rozpoznawanie i terapia opóźnienia neurorozwojowego u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz trudnościami z utrzymaniem koordynacji ruchowej występującymi w warunkach szkolnych" Kurs prowadzony przez Sally Goddard z Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej w Chester, Anglia.
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Nowe kierunki i możliwości w pracy z osobamiz autyzmem",
 • Szkolenie specjalistyczne "Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy",
 • Kurs II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej" uzyskany certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej,
 • Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej",
 • Warsztat "Sztuka origami i kinezjologia edukacyjna, jako formy wspierania rozwoju dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej",
 • Warsztaty metodyczne "Prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z uczniami upośledzonymi w stopniu głębokim",
 • Warsztat "Pedagogika zabawy w pracyz dziećmi z upośledzeniem umysłowym" cześć druga,
 • Warsztat "Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym" część pierwsza,

Prowadzone warsztaty

Przeprowadziłam cykl szkoleń, warsztatów specjalistycznych w PCEN w Krośnie nt. zaburzeń Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi z niepełnosprawnoscią intelektualną oraz w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

 

Copyright © 2012 Agnieszka Mierzyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie Marcin Weron
e-mail: weron.marcin@gmail.com